Ondernemingsgegevens
Suppy BV (DogSuppy)
BE 0804.370.916
België
8500 Kortrijk
support@dogsuppy.com

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van DogSuppy, een Besloten Vennootschap met maatschappelijke zetel te Kortrijk, BTW BE 0804.370.916, (hierna 'DogSuppy') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van DogSuppy moet de klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door DogSuppy aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden DogSuppy niet. DogSuppy is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. DogSuppy is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door DogSuppy. DogSuppy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

 De bestelprocedure via een webshop verloopt meestal in de volgende stappen:

 1. Registreren of inloggen op de webshop
 2. Selecteren van producten en toevoegen aan winkelmand
 3. Bevestigen van de bestelling en invullen van contact- en verzendgegevens
 4. Selecteren van verzendmethode en eventuele kortingscodes toepassen
 5. Selecteren van de gewenste betaalmethode (bancontact, Visa, PayPal, enz.)
 6. Bevestigen van de bestelling en betaling

De mogelijke wijzen van betaling zijn:

 • Bancontact: betaling via online bankieren
 • Visa: betaling via creditcard
 • Mastercard: betaling via creditcard
 • PayPal: betaling via een PayPal-account
 • iDEAL: betaling via online bankieren
 • Overschrijving: directe online bankoverschrijving

DogSuppy is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant, met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Kortingen zijn standaard niet geldig met terugwerkende kracht en/of inwisselbaar voor contant geld, tenzij door DogSuppy zelf beslist dat het wel toegelaten wordt, dit om misbruik te voorkomen.

Kortingscodes zijn steeds per 1 stuk cumuleerbaar met de standaard bundelkorting (bv. een code van 10% is cumuleerbaar met een standaard 15% kortingscode op bundelverpakkingen), tenzij anders meegegeven.

DogSuppy behoudt zich het recht om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.

Tikfouten zijn voorbehouden.

Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst en levering van de Producten

5.1. DogSuppy zal de Overeenkomst zorgvuldig uitvoeren.

5.2. De plaats van levering is het adres dat de klant in de Aanvaarding heeft opgegeven. Dit adres wordt herhaald in de Bevestiging.

5.3. DogSuppy behoudt zich het recht voor de bestelling van de klant in verschillende delen te leveren voor zover dat voor een snellere afwikkeling voordelig is. Indien de klant zijn verbintenissen niet nakomt, heeft DogSuppy steeds het recht om de levering van Producten uit te stellen, zonder dat zij in voorkomend geval enige schadevergoeding aan de klant verschuldigd is.

5.4. Het geschatte tijdstip van levering wordt meegedeeld in de Bevestiging. Indien DogSuppy de Producten niet binnen de aanvullende termijn levert, heeft de klant het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij DogSuppy bewijst dat sprake is van Overmacht.

De leveringstermijn wordt slechts als essentieel aanvaard, mits uitdrukkelijke vermelding in de Overeenkomst. In dat geval kan de Consument de Overeenkomst beëindigen bij overschrijding van de termijn.

5.5. Risico in geval van levering aan Consumenten

Het risico van beschadiging en verlies van Producten berust bij DogSuppy tot op het moment van levering aan de Consument of een derde die de Producten voor de Consument in ontvangst neemt. In het geval dat een Product beschadigd geleverd wordt, zal de Consument dit zonder uitstel en uiterlijk binnen 3 dagen na de ontvangst van de Producten per e-mail aan DogSuppy melden. In geval van beschadiging zal de Consument een foto van het beschadigde Product bij deze melding als bijlage aan DogSuppy bezorgen.

Na ontvangst van deze melding, zal DogSuppy binnen 24 uren ofwel meedelen om welke reden de schade niet aanvaard wordt, ofwel een voorstel doen voor de vervanging van het beschadigde Product.

5.6. De Consument kan de levering niet weigeren na het verstrijken van de Bedenktijd.

5.7. De leveringsverbintenis van DogSuppy wordt van rechtswege en automatisch opgeschort tot de klant zijn betalingsverplichtingen zal hebben nageleefd.

Artikel 6: Prijs, leveringskosten en betaling

6.1. De totale prijs wordt getoond op het einde van het Bestelproces, voordat de klant zich verbindt tot een betaalverplichting in zijn Aanvaarding. De totale prijs wordt vermeld in de Overeenkomst en is inclusief BTW. Enkel de prijs die zowel weergegeven wordt in het Aanbod als vermeld wordt in de Bevestiging verbindt de Partijen. De prijzen weergegeven in het Aanbod, promoties of een offerte gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen

De klant kan enkel doorgaan met het Bestelproces door een betaalmethode te selecteren en vervolgens op de volgende pagina te klikken op de “Bestelling plaatsen”-knop, waardoor er een betalingsverplichting in hoofde van de klant ontstaat.

6.2. De Overeenkomst bepaalt eenduidig of er bijkomende kosten zijn, zoals de leveringskosten. Eventuele BTW, invoerrechten, accijnzen en andere douanekosten zijn steeds ten laste van de klant.

6.3. De klant verbindt zich ertoe eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan DogSuppy te melden.

6.4. De klant kan naar keuze per VISA, MasterCard, Bancontact, iDEAL, ApplePay, Maestro en bankoverschrijving betalen.

Bij betaling per creditcard wordt bij de opdracht van de bestelling door de klant een eerste autorisatie evenals het direct debiteren van de creditcard ter hoogte van de opdrachtwaarde gegeven.

6.5. Laattijdige betaling : Geen enkele reden, bijvoorbeeld klachten met betrekking tot de Producten of opmerkingen met betrekking tot een factuur, kan tot gevolg hebben dat de klant zijn betalingsverbintenissen kan opschorten.

Door een Consument : Indien de Consument zijn betalingsverplichting(en) niet tijdig nakomt en na een termijn van 14 dagen na een ingebrekestelling van DogSuppy om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is DogSuppy gerechtigd de door haar gemaakte invorderingskosten in rekening te brengen.

Artikel 7: Herroepingsrecht 

7.1. Behoudens in de gevallen dat dit uitdrukkelijk uitgesloten is, beschikt de Consument over een Herroepingsrecht.

7.2. Om de Overeenkomst op te zeggen zonder opgave van redenen en zonder andere kosten dan de wettelijk voorziene kosten zoals vermeld in Artikel 9, beschikt de Consument over een Bedenktermijn van 14 dagen te rekenen vanaf de dag na de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, het (de) Product(en) fysiek in bezit neemt.

Artikel 8: Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd (enkel van toepassing op Consumenten)

8.1. Voor het verstrijken van de Bedenktijd voorzien in artikel 10.2 zal de Consument zorgvuldig omgaan met het (de) Product(en) en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De Consument zal het Product slechts onderzoeken zoals hij dat in een winkel zou doen.

8.2. Indien de Consument het openen van de originele verpakking of overgaat tot de plaatsing van het Product (of daartoe de opdracht geeft) doet de Consument afstand van het Herroepingsrecht. De plaatsing van de Producten wordt door de partijen expliciet uitgesloten van het onderzoeksrecht zoals omschreven in artikel 8.1 van deze algemene voorwaarden.

8.3. De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product die het gevolg is van zijn manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid. Deze waardevermindering kan worden afgehouden van de terugbetaling.

Artikel 9: Uitoefening van het Herroepingsrecht

9.1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktijd door middel van het Modelformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan DogSuppy.

9.2. DogSuppy stuurt na ontvangst van deze herroepingsmelding onverwijld een ontvangstbevestiging, met instructies voor de terugname van het Product.

9.3. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zendt de Consument het (de) Product(en) zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 60 dagen vanaf de dag volgend op het inroepen van het Herroepingsrecht. Alle Producten waarop de herroeping betrekking heeft worden teruggezonden met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door DogSuppy verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.

9.4. DogSuppy vergoedt alle van de Consument ontvangen betalingen, inclusief, desgevallend, de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen 14 werkdagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de Consument om de Overeenkomst (gedeeltelijk) te herroepen.

Behoudens wanneer DogSuppy heeft aangeboden de Producten zelf af te halen, is zij gerechtigd te wachten met de vergoeding voorzien in het vorige lid totdat zij alle Producten heeft teruggekregen, of totdat de Consument heeft aangetoond dat hij de Producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Artikel 11: Uitsluiting van garantie

De verantwoordelijke voor de verwerking, DogSuppy, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

11.1. De garantie geldt niet indien de klant de Producten bewerkt, verwerkt of geïncorporeerd heeft of voor de normale slijtage of gebreken ontstaan door niet-voorzien gebruik van de Producten.

11.2. DogSuppy kan slechts gehouden zijn tot de overeenstemming voor een bijzonder gebruik, mits uitdrukkelijke aanvaarding ervan in de Overeenkomst.

11.3. Een Product wordt geacht in overeenstemming te zijn met de Overeenkomst indien het:

 1. het in overeenstemming is met beschrijving gegeven in het Aanbod;
 2. het geschikt is voor het gebruik waartoe Producten van dezelfde soort gewoonlijk dienen;
 3. het de kwaliteit en prestaties biedt die voor Producten van dezelfde soort normaal zijn en die de klant redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het Product en op de eventuele door DogSuppy publiekelijk gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken ervan, namelijk via de reclame en etikettering;
 4. het geschikt is voor elk bijzonder door de klant gewenst gebruik dat deze aan DogSuppy bij het sluiten van de Overeenkomst heeft meegedeeld en dat DogSuppy schriftelijk heeft aanvaard. Bij gebreke aan uitdrukkelijke aanvaarding van dit bijzonder gebruik, kan DogSuppy hier geenszins door gehouden zijn. DogSuppy zal de geretourneerde Producten vergelijken met haar specificaties voor het desbetreffende Product.

11.4. De garantie heeft enkel betrekking op de Producten en niet op het werk voor het plaatsen of uithalen ervan.

11.5. De klant kan slechts een beroep doen op de garantie indien hij aantoont dat er een gebrek aan overeenstemming is en op voorwaarde dat het gebrek aan overeenstemming niet van geringe betekenis is. Er is geen sprake van een gebrek aan overeenstemming indien de materialen van de Producten een lichte kleurevolutie ondergaan. De klant kan geen beroep doen op de garantie indien het gebrek aan overeenstemming een gevolg is van de foutieve of gebrekkige montage door de klant of de door hem aangestelde derde of door het niet-naleven van de gebruiks- en reinigingsinstructies van DogSuppy.

Artikel 12: Uitoefening van de garantie

12.1. De klant dient de Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren en, als er gebreken blijken, DogSuppy onmiddellijk, ten laatste een week na levering schriftelijk daarvan in kennis te stellen. Bij gebreke van schriftelijke melding van enig gebrek worden de Producten geacht in overeenstemming met de Overeenkomst te zijn, tenzij het om een verborgen gebrek gaat dat niet vast te stellen is door het uitvoeren van een grondige controle.

Indien tijdens de garantieperiode zou blijken dat het Product met een verborgen gebrek behept is, dient de klant dit gebrek onverwijld aan DogSuppy meedelen en dit uiterlijk een week na vaststelling van het gebrek. In andere gevallen wordt de klant geacht de verborgen gebreken te aanvaarden.

Indien het gebrek aan overeenstemming vaststaat tijdens de eerste zes maanden na levering wordt overeengekomen dat het gebrek reeds bestond bij levering. In alle andere gevallen dient de Consument aan te tonen dat de niet-overeenstemming reeds bestond bij de levering. Zakelijke klanten dienen steeds aan te tonen dat het gebrek aan overeenstemming reeds bestond bij de levering van de Producten.

Partijen kunnen echter, na de vaststelling van het gebrek aan overeenstemming, eender welke vorm van genoegdoening overeenkomen.

Artikel 13: Aansprakelijkheden

13.1. Behoudens andersluidende bepalingen, is de aansprakelijkheid van DogSuppy steeds beperkt tot het bedrag van de factuur waarop de Overeenkomst betrekking heeft.

13.2. DogSuppy is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van, doch niet beperkt tot winstderving, verlies van besparingen of professionele opportuniteiten, verlies van gegevens, schade van derden, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie, personeelskosten.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

14.1. De geleverde Producten blijven tot de volledige betaling de eigendom van DogSuppy ongeacht de goederen bewerkt of verpand werden. Dit eigendomsvoorbehoud heeft tevens betrekking op alle toebehoren, zoals de kosten van de transactie, verpakkings- en transportkosten, moratoire interesten, etc. Eventueel voorschotten die door de klant betaald werden, kunnen door DogSuppy worden aangewend voor de vergoeding van de waardevermindering en/of voormelde toebehoren.

14.2. De klant mag Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is enkel doorverkopen of op enige andere wijze verder verspreiden indien dit onder zijn normale bedrijfsactiviteiten valt en plaatsvindt in normale zakelijke omgang, mits naleving van de volgende voorwaarden:

 • de klant komt met zijn klant minstens een gelijkaardig eigendomsvoorbehoud overeen;
 • alle vorderingen van de klant tegenover derden die uit dergelijke transacties ontstaan, worden aan DogSuppy overdragen tot volledige voldoening van alle aanspraken die DogSuppy op de klant heeft, waarbij de klant zich verbindt de derde hiervan in kennis te stellen of deze overdracht in de overeenkomst tussen hen op te nemen indien er een geschreven overeenkomst gesloten wordt.

Artikel 15: Klachtenregeling

15.1. De Consument kan een klacht indienen via support@dogsuppy.com of via het daartoe bestemde platform op www.becommerce.be.

15.2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij DogSuppy.

15.3. Klachten worden binnen een korte termijn behandeld. DogSuppy brengt de Consument op de hoogte indien zij de klacht niet binnen een korte termijn kan behandelen en vermeldt de redenen daaromtrent.

Artikel 16: Verwerking van persoonsgegevens

16.1. De gegevens van klanten worden door DogSuppy veilig bewaard. Persoonsgegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld.

16.2. De wijze waarop DogSuppy persoonsgegevens verwerkt, wordt gedetailleerd uiteengezet in de Privacyverklaring.

Artikel 17: Ontbinding van de Overeenkomst

17.1. Bij niet-uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van een wanprestatie door de klant, is DogSuppy gerechtigd om door middel van een schriftelijke kennisgeving over te gaan tot ontbinding van de Overeenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst.

17.2. In voorkomend geval heeft DogSuppy recht op schadevergoeding evenredig aan het door haar geleden nadeel. Partijen zijn het er over eens dat deze redelijke schadevergoeding minstens overeenstemt met 20% van de het bedrag vermeld in de Bevestiging, met dien verstande dat DogSuppy steeds het recht heeft een hogere schade te bewijzen.

Artikel 18: Overige bepalingen

18.1. De Overeenkomst omvat de gehele overeenkomst tussen DogSuppy en de klant en vervangt alle eventuele voorgaande documenten.

18.2. Het feit dat een recht niet wordt opgeëist of niet wordt benut, of het feit dat een sanctie of procedure niet wordt toegepast, alsmede het niet instellen van een vordering door DogSuppy houdt op generlei wijze een verzaking of afstand van recht in.

18.3. De gehele of partiële nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer bedingen van de Overeenkomst zal geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bedingen. In voorkomend geval zal de nietige of niet-uitvoerbare clausule van rechtswege geacht worden te vervangen zijn door een beding dat zoveel als mogelijk de oorspronkelijke gemeenschappelijke bedoeling van de Partijen benadert.

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

19.1. Behoudens andersluidende bepalingen van internationale verdragen, wordt de Overeenkomst beheerst door het Belgisch recht, met de uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

19.2. Behoudens andersluidende bepalingen van internationale verdragen, valt elk geschil onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van Kortrijk