1. Introductie

DogSuppy vindt het belangrijk om u duidelijk te informeren over wat er gebeurd met de persoonsgegevens die wij verzamelen. In deze privacyverklaring kan u nagaan wat we doen om uw privacy te beschermen, hoe u inspraak hebt in de verwerking van uw persoonsgegevens en welke controles worden uitgevoerd op de naleving van deze privacyverklaring.

2. Verzamelen, gebruik, beheer, overdracht en veiligheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, het gebruik en het beheer van uw persoonsgegevens door DogSuppy.

Verzamelen van persoonsgegevens

DogSuppy verzamelt persoonsgegevens via diverse kanalen, onder meer per post, telefoon, website, sociale media, e-mailverkeer, cookies, doorklikgegevens en navigatiegegevens.

We verzamelen verscheidene persoonsgegevens, waaronder:

 • Namen
 • Adressen
 • E-mailadressen
 • Telefoonnummers en/of gsm-nummers
 • Gegevens uit contracten, bestellingen en aankopen
 • Gegevens uit contactformulieren
 • Professionele gegevens zoals BTW- en KBO-nummers, coördinaten van contactpersonen van juridische entiteiten en de vennoten/partners van een onderneming. Wat betreft professionele gegevens worden ook gegevens bijgehouden verstrekt via externe kanalen zoals adressenbeheerders.
 • Gegevens uit enquêtes en commerciële acties
 • Website, cookies en e-mailverkeer

DogSuppy verzamelt ook persoonsgegevens naar aanleiding van het bezoeken van onze website en indien u doorklikt op een e-mail. Dit gebeurt via cookies en vergelijkbare technologieën, hierdoor trachten we de kwaliteit en de functionaliteiten van onze website te verbeteren.

Het gebruik van cookies kan te allen tijde worden uitgeschakeld via de instellingen van uw webbrowser, dit kan mogelijk leiden tot een gebrekkig functioneren van onze website.

U zal enkel elektronische directe marketing-communicatie ontvangen als u hiervoor expliciete toestemming hebt gegeven, uitschrijven op deze communicaties kan ten alleb tijde en volledig kosteloos.

Indien u wenst te reageren op de inhoud van onze website of opmerkingen heeft over ons e-mailbeleid, dan kan dit via support@dogsuppy.com.

Gebruik van persoonsgegevens

De verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt met oog op het afsluiten van contracten met DogSuppy, zo trachten we overeenkomsten correct te kunnen afsluiten.

De verzamelde persoonsgegevens worden bovendien gebruikt in het kader van het verbeteren van onze website of om u te contacteren voor directe marketingdoeleinden.

DogSuppy kan verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons huidig privacybeleid. Indien dit het geval is, contacteren wij u alvorens de gegevens aan te wenden met het oog op deze nieuwe doeleinden. Wij stellen u op de hoogte van de wijzigingen en wij bieden u de kans uw toestemming te geven.

Beheer van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden beheerd door DogSuppy. Met het oog op de rechten die u heeft als datasubject, wordt door ons een register bijgehouden waarin alles omtrent de dataverzameling wordt georganiseerd en gedocumenteerd.

Binnen onze onderneming zijn de persoonsgegevens alleen toegankelijk voor de verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Alle verstrekte persoonsgegevens bewaren wij zo lang als nodig is om onze diensten te leveren, onze overeenkomsten na te komen of zo lang als nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij bewaren persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is.

Overdracht aan derde partijen

Onder geen beding worden persoonsgegevens overgedragen, verkocht of verhuurd aan derde personen of ondernemingen. DogSuppy beschouwt de verstrekte gegevens te allen tijde als vertrouwelijke informatie.

Enkel voor het verwerken van persoonsgegevens kunnen we beroep doen op een externe verwerker. Indien dit gebeurt zien we strikt toe op de vertrouwelijke en veilige behandeling van uw persoonsgegevens. Onze gebruikelijke vertrouwelijksheids- en veiligheidsstandaarden worden steeds contractueel vastgelegd ten aanzien van deze verwerkers.

Een verwerker zal uw persoonsgegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken, alsook dienen uw persoonsgegevens te worden gewist van zodra de verwerker zijn opdracht heeft voltooid.

Veiligheid van de persoonsgegevens

Om te voorkomen dat persoonsgegevens die we ontvangen verloren gaan, onrechtmatig worden gebruikt of worden gewijzigd, hebben we de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd.

Wij gebruiken overigens steeds een beveiligde server bij het ontvangen of overdragen van kritieke informatie, zoals bankgegevens.

Procedure bij datalek

Indien DogSuppy kennis neemt van een inbreuk in verband met persoonsgegevens en deze inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, wordt de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer zonder onredelijke vertraging en uiterlijk binnen de 72 uur op de hoogte gebracht.

Indien de inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, stelt DogSuppy de betrokke(n) onverwijld in kennis, behoudens de wettelijke uitzonderingen.

3. Rechten als datasubject

Als datasubject beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens. U kan te allen tijde en volledig kosteloos gebruik maken van onderstaande rechten.

Inzage van informatie

Op aanvraag verlenen we personen toegang tot alle informatie die we van hen bijhouden. Indien u toegang tot uw persoonsgegevens wilt, gelieve dan contact op te nemen met support@dogsuppy.com

Andere rechten

U beschikt tevens over volgende rechten:

 • Recht op vergetelheid
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op bezwaar tegen de verwerking
 • Recht op gegevensoverdracht
 • Recht om zich tegen tegen profilering en automatische verwerking te verzetten

Indien u gebruik wenst te maken van bovenvermelde rechten, kan u daartoe contact opnemen met DogSuppy.

4. Klachten

Indien u vindt dat het omgaan met persoonsgegevens door DogSuppy niet in overeenstemming is met deze privacyverklaring of geldende wetgeving, dan kan u te allen tijde contact opnemen met DogSuppy.

5. Contactinfo

Indien u ons wenst te contacteren of opmerkingen wenst te formuleren, dan kan u daartoe officieel gebruik maken via e-mail: support@dogsuppy.com